Priser og Vilkår

Salær vil bli beregnet på bakgrunn av medgått tid og sakens art. Det vil i hver enkelt sak inngås en oppdragsavtale som i detalj regulerer vilkårene for oppdraget, herunder pris for den enkelte sak.

Timesatsen vil variere fra kr 1.200 til kr 2.500 per time, avhengig av sakens art og kompleksitet. I tillegg vil firmaet påta seg saker som faller innunder området for fri rettshjelp. I slike saker vil den til enhver tid gjeldende offentlige sats bli benyttet.

Det vil for enkelte oppdrag være mulig å avtale en fast pris, og det vil i alle saker avtales en kostnadsramme slik at du som kunde alltid har kontroll over sakens totale kostnader.

Eksterne Lenker

Advokatforeningen
Lovdata
Regelhjelp

Henrik Ibsens gate 60C, 0255 OSLO     ·      Tel: 48 30 50 02      ·      hbr@advokatbraekhus.no